Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

Τι γίνεται στο Διασυνεδριακό;

Ôþñá èÝëù ôçí ðñïóï÷Þ óáò.
¼ðùò ìå åíçìÝñùóå Ýíá êáëÜ ðëçñïöïñçìÝíï Äçìçôóáíßôéêï ðïõëÜêé, ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá âñÝèçêå ãéá áõôïøßá óôç ÄçìçôóÜíá Ýíá êëéìÜêéï ôçò 25çò Åöïñßáò Âõæáíôéíþí Áñ÷áéïôÞôùí, áðü ôçí Áñ÷áßá Êüñéíèï. ¹èåëáí íá åëÝãîïõí êÜðïéåò áíáêáéíßóåéò ðïõ Ý÷åé ðñïãñáììáôßóåé ç ÉåñÜ Ìçôñüðïëç Ãüñôõíïò êáé Ìåãáëïðüëåùò.
Äéáðßóôùóáí ëïéðüí üôé óôï ãéáðß ôïõ Äéáóõíåäñéáêïý õðÞñ÷å ïñãáóìüò åñãáóéþí, ôéò ïðïßåò áãíïïýóå ç óõãêåêñéìÝíç áñìüäéá õðçñåóßá. Ùò ãíùóôüí ìå åðßóçìï õðïõñãéêü Ýããñáöï ôï ÊÁÓ åß÷å óôáìáôÞóåé üëåò ôéò åñãáóßåò êáé åß÷å äçìïóéåýóåé ïñéóìÝíåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí åðáíÝíáñîç ôïõò, êáôüðéí åãêåêñéìÝíçò Üäåéáò.
Óáò îáíáñùôÜù: Ðïéïò åßðå üôé äåí äïõëåýåé ï äçìüóéïò ôïìÝáò;
...ãñÜöåé ï ÐÜíïò ×ïõíôÞò.

Πηγή: “Αιχμή Αρκαδίας” 4-2-2009
http://www.aixmh.gr/

Ανακαίνιση γίνεται τις τελευταίες ημέρες και στην κατοικία του Μητροπολίτη στη Μεγαλόπολη.
Με την εδώ ανακαίνιση είναι όλα καλά...;;;
Μάλλον στη Μεγαλόπολη έχει άλλες προτεραιότητες ο δημόσιος ελεγκτικός τομέας!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: