Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

Παρατείνεται η προθεσμία για τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αρκαδίας, ανακοινώνεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνονται µέχρι την 30 - 07 - 2009, οι Άδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Ως εκ τούτου, οι αρµόδιες για την έκδοση αδειών θήρας Αρχές, θα πρέπει να θεωρούν ως ισχύουσες µέχρι την 30 - 07 – 2009 τις άδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή θα λήξουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και δεν έχουν ανανεωθεί. Προς αποφυγή συνωστισµού, κατά την ηµηροµηνία λήξης της ως άνω ηµεροµηνίας, οι αρµόδες υφιστάµενες Υπηρεσίες µας (Αστυνοµικά Τµήµατα & Τµήµα ασφαλείας), καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα, θα δέχονται αιτήµατα ανανέωσης Α.Κ.Κ.Ο. και θα χορηγούν αιτούµενες άδειες, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των, την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους. Αφαιρεθέντα κυνηγετικά όπλα, λόγω µη έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών ανανέωσης των σχετικών αδειών κατοχής, θα αποδοθούν στους κατόχους τους.
Επισηµαίνεται ότι, η παράλειψη των ενδιαφεροµένων, για µη έγκαιρη ανανέωση σχετικών αδειών κατοχής, έχει, πέραν των ποινικών συνεπειών και ∆ιοικητικές κυρώσεις (όπως αφαίρεση των όπλων, κ.λ.π.).

Πηγή: "Παρρησία" Μεγαλόπολης Νοέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: