Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου του Δήμου Μεγαλόπολης για το Βιολογικό Καθαρισμό

Η ∆ηµοτική Αρχή, λειτουργώντας αποτελεσµατικά και µε στόχο την ουσιαστική και ορθολογική εξυπηρέτηση του κοινωνικού συµφέροντος, προχώρησε µε υπευθυνότητα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της σωστής και ολοκληρωµένης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισµού της πόλης µας. ∆υστυχώς, αυτή η σηµαντική υποδοµή, που είναι άκρως απαραίτητη για την προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει πλήρως για τους ακόλουθους σοβαρότατους λό-γους:
1. Είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί δευτεροβάθµιος Βιολογικός Καθαρισµός, η λειτουργία του οποίου δε θα επέτρεπε την αποτελεσµατική επεξεργασία των αστικών λυµάτων, µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να προκαλείται σοβαρή επιβάρυνση και ρύπανση στον Αλφειό Ποταµό, που είναι ο τελικός αποδέκτης. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το σηµαντικό πρόβληµα, µε παρέµβαση της ∆ηµοτικής Αρχής προς τη Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου (Γ.Γ.Π.Π.) αναβαθµίστηκε σε τριτοβάθµιος ο Βιολογικός Καθαρισµός, µε τη διάθεση πίστωσης ύψους 400.000 €, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προστασία του Αλφειού Ποταµού, αλλά και του παρακείµενου οικοσυστήµατος.
2. Ενώ η κατασκευή του έργου βρισκόταν στη φάση ολοκλήρωσης, διαπιστώσαµε µε έκπληξη ότι είχε προβλεφθεί η σύνδεσή του µόνο µε τον αγωγό που φέρει τα λύµατα του βόρειου τµήµατος της πόλης, χωρίς να έχει προβλεφθεί εναλλακτική λύση για τη διοχέτευση και των λυµάτων του νότιου τµήµατος, που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος των λυµάτων της Μεγαλόπολης, δεδοµένου ότι ο υφιστάµενος σκεπαστός αγωγός που τα µεταφέρει έως σήµερα στον Αλφειό Ποταµό, ήταν αδύνατο να συνδεθεί µε το Βιολογικό Καθαρισµό, λόγω έλλειψης επαρκούς κλίσης. ∆ιαπιστώνοντας και αυτή τη σοβαρότατη έλλειψη, και προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απαξίωσης του έργου, προχωρήσαµε στη διασφάλιση πίστωσης για την κατασκευή νέου αγωγού για τη µεταφορά των λυµάτων του νότιου τµήµατος, που θα συνδέεται µε το Βιολογικό Καθαρισµό. Συγκεκριµένα, κατόπιν συνεργασίας µε την Γ.Γ.Π.Π. και της εκπόνησης της απαραίτητης µελέτης, από τις τεχνικές υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων της Γ.Γ.Π.Π., εξασφαλίσθηκε η αναγκαία πίστωση ύψους 1.170.000 €, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου Μεγαλόπολης».
Το νέο έργο αφορά την κατασκευή αγωγού αστικών λυµάτων συνολικού µήκους 1.447 µέτρων, που θα ξεκινά από φρεάτιο επί της οδού Λ. Ζέρβα, στο ύψος της Λαϊκής Αγοράς, θα διέρχεται παράλληλα το ρέµα και θα καταλήγει, µε φυσική ροή, στο φρεάτιο εισόδου λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού. Το έργο θα δηµοπρατηθεί άµεσα. Παράλληλα, ο ∆ήµος θα διαθέσει πίστωση ύψους 53.000 €, από ιδίους πόρους, για την κατασκευή των κάθετων συνδέσεων µε τον εν λόγω αγωγό.
3. Επειδή το υφιστάµενο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης είναι παντορροϊκό, δηλαδή µικτό, καθώς δέχεται ταυτόχρονα και τα αστικά λύµατα και τα όµβρια ύδατα, ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα στη σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισµού. Συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων τα φορτία που θα δέχεται ο Βιολογικός Καθαρισµός θα είναι µεγάλα, µε κίνδυνο να τίθεται εκτός λειτουργίας. Γι’ αυτό το λόγο έχουµε ήδη αναθέσει την εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης, χωριστικού τύπου, ώστε να διαχωριστεί το µεγαλύτερο µέρος των οµβρίων υδάτων από τα αστικά λύµατα και να αποτραπεί το ενδεχόµενο εµφάνισης του ανωτέρω προβλήµατος. Τα παραπάνω προβλήµατα ήταν ήδη υπαρκτά, αλλά όχι ευρύτατα γνωστά, εδώ και αρκετά χρόνια. Παρ’ ότι όµως είχαν καλυφθεί επιµελώς «κάτω από το χαλί» και παρ’ ότι τα µεγέθη των σχεδιαστικών ελλειµµάτων και των οικονοµικών δαπανών που απαιτούνταν για την αντιµετώπισή τους ήταν µεγάλα, εµείς προχωρήσαµε δυναµικά στη ριζική επίλυσή τους. Οπωσδήποτε, ως ∆ηµοτική Αρχή οφείλουµε να εκφράσουµε την ικανοποίησή µας αλλά και τις ευχαριστίες µας για την άµεση ανταπόκριση στα αιτήµατά µας, τόσο απέναντι στο πρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Νικόλαου Αγγελόπουλου και των συνεργατών του, όσο και στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Π. Ευελπιστούµε ότι σύντοµα, µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου αγωγού λυµάτων, αυτό το σηµαντικό έργο θα είναι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσµατικά και ουσιαστικά, για την προστασία του µυθικού Αλφειού Ποταµού και του οικοσυστήµατος της περιοχής. ∆εσµευόµαστε δε ότι, µε την ολοκλήρωση της εκπόνησης της µελέτης για το νέο, χωριστικού τύπου, αποχετευτικό δίκτυο, θα προχωρήσουµε άµεσα στην κατασκευή του, προκειµένου ο Βιολογικός Καθαρισµός να λειτουργεί ορθά, απρόσκοπτα και ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε συνθήκες.
ΕΚ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Πηγή: "Παρρησία" Μεγαλόπολης - Δεκέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: