Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

Αναστήλωση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μεγάλόπολης

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 18/11/2008
Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Μεγαλόπολης, γνωρίζοντας τη µακροχρόνια επιθυµία, τον καηµό και το διακαή πόθο της Μεγαλοπολίτισσας και του Μεγαλοπολίτη, για υλοποίηση της αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου, το συµπεριέλαβε από την αρχή στο βασικό του προγραµµατισµό. Με επιµονή και υποµονή προχωρά στην προώθηση του υπέρτατου στόχου. Υποστηρίζει εµπράκτως το Έργο της Επιστηµονικής Επιτροπής Μεγαλόπολης (Ε.Ε.Μ.) για την προστασία, την αναστήλωση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ∆ΠΕΑΕ) του ΥΠ.ΠΟ, ως µεγάλο, διεπιστηµονικού χαρακτήρα, αρχαιολογικό Έργο.Η Ε.Ε.Μ., υπό την προεδρία του Αρχιτέκτονα κ. ∆ηµοσθένη Ζιρώ, Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων (∆.Α.Α.Μ.) του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠ.ΠΟ) ολοκληρώνει στην παρούσα φάση, στα πλαίσια πιλοτικού προγράµµατος, τη συντήρηση, συγκόλληση και επανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών µελών της ένατης (Θ΄) κερκίδας του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης. Η ∆ηµοτική Αρχή θα συνεχίσει, όπως µέχρι σήµερα ενεργεί, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να συνεργάζεται άψογα µε την Ε.Ε.Μ. και εγγυάται ότι θα είναι αρωγός και συµπαραστάτης της στο δύσκολο αυτό έργο.
Ήδη έχει προβεί:
• στην παραχώρηση λυόµενου οικίσκου, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου για να στεγάσει τη Γραµµατεία και το Λογιστήριό της,
• στην προµήθεια υλικών και εξοπλισµού για την κατασκευή και εγκατάσταση γερανογέφυρας, εντός του χώρου του Θεάτρου, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ασφαλής µετακίνηση και τοποθέτηση των αρχιτεκτονικών µελών του θεάτρου, στο πλαίσιο συντήρησης, συγκόλλησης και αποκατάστασής τους και
• στην προµήθεια ικριωµάτων και συστήµατος σιδηροτροχιών, τα οποία σε συνδυασµό µε τη γερανογέφυρα, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και άρτια διεξαγωγή της µετακίνησης των αρχιτεκτονικών µελών. Η ειλικρινής, στενή και δηµιουργική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, τόσο µε την Ε.Ε.Μ. και το Τ∆ΠΕΑΕ όσο και µε την ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ., σύντοµα θα αποφέρει καρπούς που θα δώσουν τη δυνατότητα στην επαρκή και σταθερή χρηµατοδότηση για τη συνέχιση του Έργου, τόσο µέσα από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 όσο και από Εθνικούς Πόρους. Η ∆ηµοτική Αρχή, µε γνώµονα τη ρεαλιστική και εφικτή διασφάλιση των επιπλέον οικονοµικών πόρων, απαραίτητων γι’ αυτό το σηµαντικό Έργο, έχει εντάξει στο 3ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.), το Έργο της αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου, µε το ποσό του 1.000.000 €, το οποίο προτίθεται να ενεργοποιήσει το συντοµότερο δυνατόν.Επιπλέον, σε συνεργασία µε τη ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, βρίσκεται στο στάδιο διαµόρφωσης Μνηµονίου Συνεργασίας µε τη ∆.Ε.Η. Α.Ε., η οποία στα πλαίσια της εφαρµογής της αριθµ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/11982/617/12.3.07 Απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., υποχρεούται να ενισχύσει οικονοµικά, µεταξύ άλλων, τις εργασίες συντήρησης του Αρχαίου Θεάτρου. Το Αρχαίο Θέατρο πρέπει να γίνει και πάλι το κέντρο και ο πυρήνας της κοινωνικής, πνευµατικής και καλλιτεχνικής κίνησης της περιοχής µας. Το οφείλουµε στην ιστορία και στα παιδιά µας. Έχουµε υποχρέωση να το πράξουµε, ενεργώντας πάνω σε στέρεες, ειλικρινείς και υγιείς βάσεις που θα φέρουν πραγµατικό αποτέλεσµα και όχι σε ατελέσφορες ενέργειες που δηµιουργούν µόνο λανθασµένες εντυπώσεις.
Από το ∆ήµο
Πηγή: "Παρρησία" Μεγαλόπολης Νοέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: