Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Αρχαιρεσίες στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεγαλόπολης «Ο ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ»

Στις 29/10/08 στην αίθουσα ΑΣΤΟΡΙΑ έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εµποροβιοµηχανικού Συλλόγου Μεγαλόπολης. Για την εκλογή των αντιπροσώπων τους, έλαβαν µέρος 102 µέλη του συλλόγου.
Από τη διαλογή των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Ψήφισαν 102, Έγκυρα ψηφοδέλτια 102.
Έλαβαν:
Για το ∆.Σ.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 73
∆ΑΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 56
ΤΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. 44
ΚΥΠΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 43
ΠΑΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 38

Αναπληρωµατικά µέλη
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34

Για την Οµοσπονδία

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46
∆ΑΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45

Αναπληρωµατικά µέλη
∆ΟΥΜΟΥΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 44
ΠΑΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στις 30/10/08 συνήλθε το ∆.Σ. σε σώµα και εκλέχθηκαν:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Αντώνακας Ν.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσίρης Αθ.
ΤΑΜΙΑΣ: Κυπρίου Στ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆αλάκα Ευαγ.
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. Γεωργακόπουλος Χρ.
ΜΕΛΗ: Πασωµένος Π. - Αγγελοπούλου Ε.

Πηγή: "Παρρησία Μεγαλόπολης" Δεκέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: