Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

Απάντηση - ∆ιαμαρτυρία σε υβριστικό άρθρο κατα του Αγίου Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεµίας, µέσα από το µηνιαίο φυλλάδιο του «ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ» δίνει έντονη απάντηση σε άρθρο που δηµοσιεύθηκε σε επαρχιακή εφηµερίδα της περιοχής µας και αφορά τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄ και την πρόθεση του Μητροπολίτη για την ανέγερση οµώνυµου ναού στη ∆ηµητσάνα.
«Τόν τελευταῑο καιρό ἔγινε µέγα ἀνοσιούργηµα στήν ἔνδοξη γῆ τοῡ Μοριᾱ: Στήν ἐφηµερίδα «Πρωινός Μοριᾱς» δηµοσιεύτηκε ὑβριστικό καί βλάσφηµο ἂρθρο ενός ἀνιστόρητου συγγραφέα, τοῡ Γιάννη Μαθέ. Τό ἂρθρο ὓβριζε τό καύχηµα τῆς Γορτυνίας καί ὅλης τῆς ῾Ελλάδος, τόν ∆ηµητσανίτη Μέγα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο τόν Ε΄, τόν ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος ἀπαγχονισθέντα στήν Πύλη τοῡ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν 10ην ᾽Απριλίου 1821, ἡµέρα τοῡ Πάσχα.Τήν πράξη αὐτή τοῦ ὑβριστῆ ἀρθρογράφου τήν χαρακτηρίζουµε κατά πρῶτον ὡς ἀγνωµοσύνη ἑνός Νεοέλληνα πρός ἕναν ἀγωνιστή ῾Ιεράρχη τῆς ὑποδούλου πατρίδος µας. Τό ὑβριστικό καί βλάσφηµο ἄρθρο τοῦ ἐν λόγῳ ἀρθογράφου. - γιά τό ὁποῖο ἀποροῦµε πῶς βρέθηκε ἐφηµερίδα τῆς ἡρωικῆς γῆς τοῦ Μοριᾶ νά τό δηµοσιεύσει στήν πρώτη µάλιστα σελίδα-, τό ἄρθρο αὐτό, λέγω, ἀποτελεῖ συκοφαντική δυσφήµηση ἐναντίον ἁγίου καί µάρτυρος Πατριάρχου. Ὁ ὑβριστής καί συκοφάντης τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ἀπορεῖ, γιατί θέλουµε νά χτίσουµε στήν ∆ηµητσάνα Ναό του καί λέγει ὃτι εἶναι προτιµότερο µέ τά χρήµατα αὐτά νά χτίσουµε ἓνα Νοσοκοµεῖο καί ὄχι Ναό. Καλεῖ δέ τούς ἀναγνῶστες του νά κρίνουν, γιά νά δικαιώσουν τή γνώµη του αὐτή.᾽Αλλά, ἐπειδή καί ἐγῶ εἶµαι ἀναγνώστης τοῦ ἄρθρου του καί ἐκφράζοντας τήν ἀγανάκτηση καί ἄλλων χριστιανῶν ἀναγνωστῶν, λέγω ΟΧΙ! Καί τά Νοσοκοµεῖα βέβαια εἶναι ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα, ἀλλά, κατά πρῶτο λόγο, πρέπει νά χτίζονται Ναοί στόν Χριστό καί στήν Παναγιά µας καί στόν Πατριάρχη µας Γρηγόριο καί σ’ ὅλους τούς ἁγίους».
Πηγή: "Παρρησία" Μεγαλόπολης Νοέμβριος 2008
http://www.parrisianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: